SE-QCNTR-A 

판넬 메타형 리니어 스케일 / 로터리 엔코더 카운트 디스프레이

A/B 상을 4 체배한 정밀도가

0.0001 mm / 0.0002 mm / 0.0005 mm
0.001 mm / 0.002 mm / 0.005 mm
0.01 mm / 0.02 mm / 0.05 mm
0.10 mm 인 리니어 스케일 사용가능

초당 2.5M Pulse 의 고속 카운트 
(0.001 리니어 스케일의 경우 최대 초속 2.5Meter/Sec 이송속도 검출가능)

RS-422 라인드라이브형, TTL/Open Collector형 2 가지 모델

 

LS7366R 의 사용법

 

월간 FA-JOURNAL 잡지 연재

 

http://cafe.naver.com/circuitsmanual/20311

 

http://cafe.naver.com/circuitsmanual/23299

 

http://cafe.naver.com/circuitsmanual/25312

 

 

 

SE-QCNTR-A-422

A+, A-, B+, B- 라인 드라이브 입력형

 

SE-QCNTR-A-TTL

A, B TTL/Open Collector 입력형

 

SE-QCNTR-A 필터 아크릴

적색(RED) / 투명(Clear Water) 

 

가 격

SE-QCNTR-A-422-R

http://www.robot.co.kr/front/php/product.php?product_no=1895&main_cate_no=55&display_group=1

SE-QCNTR-A-422-G

http://www.robot.co.kr/front/php/product.php?product_no=2088&main_cate_no=55&display_group=1

SE-QCNTR-A-TTL-R

http://www.robot.co.kr/front/php/product.php?product_no=2083&main_cate_no=55&display_group=1

SE-QCNTR-A-TTL-G

http://www.robot.co.kr/front/php/product.php?product_no=2089&main_cate_no=55&display_group=1